ΑΦΜ

Α.Φ.Μ.
Ποιος ο ρόλος του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου;

Ο Α.Φ.Μ. είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε συναλλασσόμενο και τον « ταυτοποιεί » μοναδικά με βάση τα ατομικά του στοιχεία.

Ποιοι υποχρεούνται και ποιοι δικαιούνται να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου;

Υποχρέωση να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. έχουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που :

 • Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Πρόκειται να γίνουν επιτηδευματίες.
 • Μισθωτοί πριν τη πρόσληψή τους.
 • Είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Αποκτούν περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζουν τεκμήριο (όπως Ε.Ι.Χ., μοτοσυκλέτα >50cc, σκάφος αναψυχής, αεροπλάνο, ελικόπτερο κλπ., καθώς και απόκτηση άδειας οδήγησης αυτών).
 • Ζητούν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις από την ΔΟΥ.
 • Πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Κεφαλαίου (λόγω απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κλπ.).
 • Είναι μέλη, εταίροι ή σχετιζόμενοι με επιχειρήσεις (Ο.Ε, Ε.Ε., I.K.E.,ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ.).
 • Είναι εκπρόσωποι φορολογουμένων και διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος αντ’ αυτών (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής, φορολογικός αντιπρόσωπος, αντίκλητος κλπ.)
 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ».

Δικαίωμα να αποκτήσουν Α.Φ.Μ. έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που κατοικούν στην Ελλάδα.

Από πού και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν;

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε μη Επιτηδευματία είναι η Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του.

Προκειμένου όμως να διευκολυνθεί η συναλλαγή του, μπορεί να αποδοθεί Α.Φ.Μ. στον ενδιαφερόμενο από άλλη Δ.Ο.Υ. και ταυτόχρονα να διευθετηθεί υπηρεσιακά η «ηλεκτρονική» (on-line) μεταγραφή του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται;

Απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόδοση Α.Φ.Μ. είναι η επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (είτε κατά περίπτωση της ταυτότητας Σωμάτων Ασφαλείας για φορολογουμένους που υπηρετούν σ’ αυτά) προκειμένου για Έλληνες πολίτες ή του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς.

Όταν ο Α.Φ.Μ. ζητείται για λογαριασμό του ενδιαφερομένου μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου, τότε απαραίτητη είναι η προσκόμιση του επικυρωμένου εξουσιοδοτικού εγγράφου.

Για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στερείται ταυτότητας (π.χ. ανήλικος), τότε προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης.

Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;

 • Στην περίπτωση που στο διαβατήριο του αλλοδαπού ατόμου τα αναγραφόμενα στοιχεία δεν είναι με λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει να προσκομίζεται και η επίσημη μετάφρασή του.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου / πιστοποιητικού γέννησης, για να συν υποβληθούν με τη Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.

Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;

  • Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ.» ( Μ1 ).
  • Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» ( Μ7 ).

(Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί η σχέση του «Εξουσιοδοτημένου», του «Ασκούντος Γονική Μέριμνα» για τον ανήλικο.)

 • Τα έντυπα μπορούν να εκτυπωθούν από τη σελίδα www.gsis.gr

Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη Δ.Ο.Υ.;

 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ.»
 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ».

(Για την περίπτωση που δηλώθηκε σχέση «Εξουσιοδοτημένου», «Ασκούντος Γονική Μέριμνα» για τον ανήλικο.)

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;

 • Η απόδοση του Α.Φ.Μ. γίνεται μετά από ορισμένες σύντομες ενέργειες, προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητα των υποβαλλόμενων παραστατικών.
 • Χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα όλων των Δηλώσεων Μητρώου.
 • Όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/86.

 

Scroll to Top
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο