Διακοπή Εργασιών

Βήματα Διακοπής Ατομικών και Εταιρικών Επιχειρήσεων

 • Πώληση ή αυτοπαράδοση των παγίων και εμπορευσίμων στοιχείων, και των επαγγελματικών αυτοκινήτων.
 • Πώληση ή αυτοπαράδοση Φ.Τ.Μ. ( αφού γίνει έλεγχος και κλείσιμο της Φ.Τ.Μ. από ειδικό τεχνικό ).
 • Δήλωση διακοπής εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την πραγματική ημερομηνία διακοπής των εργασιών.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης παγίων – εμπορευσίμων στοιχείων και επαγγελματικών αυτοκινήτων κατά την διακοπή.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Προσωπική παρουσία ή εξουσιοδότηση τρίτου, με γνήσιο υπογραφής από αστυνομική αρχή.
 • Προσκόμιση των δηλώσεων Φ.Π.Α. – περιοδικές και εκκαθαριστικές.
 • Προσκόμιση των δηλώσεων εισοδήματος.
 • Προσκόμιση των καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών.
 • Προσκόμιση των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ.
 • Θεωρημένα και αχρησιμοποίητα βιβλία προς έλεγχο και στοιχεία προς ακύρωση ( εφόσον γίνουν οι τελικές ενημερώσεις των κινήσεων ).
 • Αυτοψία και έλεγχος του χώρου από ελεγκτή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της διακοπής, υποβολή της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
 • Σε 55 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της διακοπής, υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.
 • Δήλωση διακοπής της δραστηριότητας στο ΙΚΑ / ΟΑΕΕ / ΤΑΕ / ΤΣΑΥ / ΤΑΙΣΥΤ κτλ.
 • Δήλωση διακοπής της δραστηριότητας στο Επιμελητήριο.

Επιπλέον και Ειδικά για τις Εταιρίες

 • Σύνταξη καταστατικού διάλυσης / διακοπής της εταιρίας ( η διαδικασία είναι ίδια με την σύσταση εταιρίας) .
 • Προσωπική παρουσία ή εξουσιοδότηση αστυνομικής αρχής, τρίτου από το διαχειριστή της εταιρίας.
 • Δήλωση αποτελεσμάτων ( κερδών / ζημιών ) σε 3 μήνες, από τη διακοπή.

 

Βήματα Διακοπής Υποκαταστήματος – Εκθεσιακού χώρου

 • Δήλωση μεταβολών.
 • Θεωρημένα και μη χρησιμοποιημένα βιβλία προς έλεγχο και στοιχεία του υποκαταστήματος προς ακύρωση.
 • Ειδικά για συμμετοχή σε εκθεσιακό χώρο, απαιτείται η προσκόμιση του τιμολογίου πληρωμής ενοικίου για τη συμμετοχή στην εν λόγω έκθεση.
Scroll to Top
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο