Δηλώσεις Φορολογικό έτος 2014

Ο όρος Φορολογικό έτος αντικαθιστά την έννοια οικονομικό έτος ( εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2014 έως 31/12/2014 )

Ημερομηνίες Κατάθεσης Φ.Δ. 2015
Καταλυτική Ημερομηνία Α.Φ.Μ.
Υποβολή Εντύπου Ε1 έως 30 Ιουνίου 2015 ΟΛΑ
Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση τα κυβικά εκατοστά και τα έτη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου
Κυβικ.εκατ. Μέχρι και 5 έτη (2010-2014) Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2005-2009) Πάνω από 10
Μέχρι 1200 4.000,00 2.800,00 2.000,00
1300 4.600,00 3.220,00 2.300,00
1400 5.200,00 3.640,00 2.600,00
1500 5.800,00 4.060,00 2.900,00
1600 6.400,00 4.480,00 3.200,00
1700 7.000,00 4.900,00 3.500,00
1800 7.600,00 5.320,00 3.800,00
1900 8.200,00 5.740,00 4.100,00
2000 8.800,00 6.160,00 4.400,00
2100 9.700,00 6.790,00 4.850,00
2200 10.600,00 7.420,00 5.300,00
2300 11.500,00 8.050,00 5.750,00
2400 12.400,00 8.680,00 6.200,00
2500 13.300,00 9.310,00 6.650,00
2600 14.200,00 9.940,00 7.100,00
2700 15.100,00 10.570,00 7.550,00
2800 16.000,00 11.200,00 8.000,00
2900 16.900,00 11.830,00 8.450,00
3000 17.800,00 12.460,00 8.900,00
3100 19.000,00 13.300,00 9.500,00
3200 20.200,00 14.140,00 10.100,00
3300 21.400,00 14.980,00 10.700,00
3400 22.600,00 15.820,00 11.300,00
3500 23.800,00 16.660,00 11.900,00
4000 29.800,00 20.860,00 14.900,00
4500 35.800,00 25.060,00 17.900,00
5000 41.800,00 29.260,00 20.900,00

 

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση το μήκος και τα έτη νηολόγισης μηχανοκίνητων ή μεικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης
Μήκος σκάφους Μέχρι και 5 έτη (2010-2014) Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2005-2009) Πάνω από 10
7 μέτρα 12.000,00 10.200,00 8.400,00
8 μέτρα 15.000,00 12.750,00 10.500,00
9 μέτρα 18.000,00 15.300,00 12.600,00
10 μέτρα 21.000,00 17.850,00 14.700,00
11 μέτρα 28.500,00 24.225,00 19.950,00
12 μέτρα 36.000,00 30.600,00 25.200,00
13 μέτρα 51.000,00 43.350,00 35.700,00
14 μέτρα 66.000,00 56.100,00 46.200,00
15 μέτρα 81.000,00 68.850,00 56.700,00
16 μέτρα 103.500,00 87.975,00 72.450,00
17 μέτρα 126.000,00 107.100,00 88.200,00
18 μέτρα 148.500,00 126.225,00 103.950,00
19 μέτρα 178.500,00 151.725,00 124.950,00
20 μέτρα 208.500,00 177.225,00 145.950,00
21 μέτρα 238.500,00 202.725,00 166.950,00
22 μέτρα 268.500,00 228.225,00 187.950,00
23 μέτρα 318.500,00 270.725,00 222.950,00
24 μέτρα 368.500,00 313.225,00 257.950,00
25 μέτρα 418.500,00 355.725,00 292.950,00
Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου , ταχύπλοα και μη
Ολικό μήκος Ποσό δαπάνης
Μέχρι 5 μέτρα 4.000,00
Πάνω από 5 μέτρα Προστίθενται 2.000,00 ευρώ ανά μέτρο

 

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος διακρίνει τις κάτωθι κατηγορίες εισοδήματος:

    1.  Εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις

    2.  Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

    3.  Εισόδημα από κεφάλαιο (ακίνητα και κινητές αξίες)

    4.  Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Κάθε κατηγορία εισοδήματος υπόκειται σε διαφορετική φορολόγηση, είτε με αναλογικό συντελεστή είτε με προοδευτική κλίμακα.

     1. Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους

   Ισχύει η ίδια με πέρυσι κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους με εξαίρεση τη μισθωτή εργασία των αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων του Εμπορικού Ναυτικού- αποτελούμενη από τρία (3) κλιμάκια με ανώτερο συντελεστή 42% ο οποίος εφαρμόζεται για εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ, η οποία έχει ως εξής:

 
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο φόρου
25.000,00 22% 5.500,00 25.000,00 5.500,00
17.000,00 32% 5.440,00 42.000,00 10.940,00
Υπερβάλλον 42%

Με την ανωτέρω κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων φορολογούνται τα παρακάτω εισοδήματα:
– Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης.
– Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 45 και συμπληρώνουν τους κωδικούς 307-308.
– Η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών, όταν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία.

     2. Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

   Εδώ εντάσσεται το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, από γεωργικές επιχειρήσεις, από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και κάθε άλλης πηγής.

 
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο φόρου
50.000,00 26% 13.000,00 50.000,00 13.000,00
Υπερβάλλον 33%

   Επισημαίνεται ότι:
Α) Για τα Φυσικά Πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1/1/2013 και για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του ΠΡΩΤΟΥ κλιμακίου, μειώνεται κατά 50% (γίνεται 13% ), εφόσον το ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδημά τους από Επιχειρηματική δραστηριότητα ΔΕΝ Ξεπερνά τις 10.000,00 ευρώ.
Β) Για τα εισοδήματα – Κέρδη από Ατομική Αγροτική Επιχείρηση ο φορολογικός συντελεστής είναι 13% .

     3. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από ακίνητη περιουσία (ενοίκια)

Εως και 12.000,00 φορολογικός συντελεστής = 11%
Πάνω από 12.000,00 φορολογικός συντελεστής = 33%

 

Αντικειμενική Δαπάνη Κύριας Κατοικίας
Επιφάνεια Τιμή ζώνης έως 2.799,00 ευρώ Τιμή ζώνης από 2.800,00 έως 4.999,00 ευρώ (Προσαύξηση κατά 40%) Τιμή ζώνης πάνω από 5.000,00 ευρώ (Προσαύξηση κατά 70%)
Τα πρώτα 80 τ.μ. 40,00 56,00 68,00
Τα επόμενα από 81 έως 120 τ.μ. 65,00 91,00 110,50
Τα επόμενα από 121 έως 200 τ.μ. 110,00 154,00 187,00
Τα επόμενα από 201 έως 300 τ.μ. 200,00 280,00 340,00
Πάνω από 300 τ.μ. 400,00 560,00 680,00
Βοηθητικοί χώροι γενικά 40,00 56,00 68,00

Το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης προσαυξάνεται κατά 20% για τις ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο 50% της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης.

 

Απαιτούμενες Δαπάνες ανα Εισόδημα

Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομίσθούν, ορίζεται στο 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου ( μόνο μισθωτού ή συνταξιούχου ) που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωση του.

 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ
1.000,00 100,00 21.000,00 2.100,00
1.500,00 150,00 22.000,00 2.200,00
2.000,00 200,00 23.000,00 2.300,00
3.000,00 300,00 24.000,00 2.400,00
4.000,00 400,00 25.000,00 2.500,00
5.000,00 500,00 26.000,00 2.600,00
6.000,00 600,00 27.000,00 2.700,00
7.000,00 700,00 28000,00 2.800,00
8.000,00 800,00 29.000,00 2.900,00
9.000,00 900,00 30.000,00 3.000,00
10.000,00 1.000,00 31.000,00 3.100,00
11.000,00 1.100,00 32.000,00 3.200,00
12.000,00 1.200,00 33.000,00 3.300,00
13.000,00 1.300,00 34.000,00 3.400,00
14.000,00 1.400,00 35.000,00 3.500,00
15.000,00 1.500,00 36.000,00 3.600,00
16.000,00 1.600,00 37.000,00 3.700,00
17.000,00 1.700,00 38.000,00 3.800,00
18.000,00 1.800,00 39.000,00 3.900,00
19.000,00 1.900,00 40.000,00 4.000,00
20.000,00 2.000,00 41.000,00 4.100,00
42.000,00 4.200,00
Scroll to Top
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο