Δηλώσεις Οικονομικό έτος 2003

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση τα κυβικά εκατοστά και τα έτη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου
Κυβικ.εκατ. Μέχρι και 5 έτη (1998-2002) Πάνω από 5 έτη. Μείωση 15% (1993-1997) Πάνω από 10 μέχρι και 15 έτη. Μείωση 25% (1988-1992) (1) Μείωση 40% (2) Μείωση 50% (3) Μείωση 60%
929-1071 4.800,00 4.080,00 3.600,00 2.880,00 2.400,00 1.920,00
1072-1214 6.100,00 5.185,00 4.575,00 3.660,00 3.050,00 2.440,00
1215-1357 8.000,00 6.800,00 6.000,00 4.800,00 4.000,00 3.200,00
1358-1500 9.900,00 8.415,00 7.425,00 5.940,00 4.950,00 3.960,00
1501-1642 11.800,00 10.030,00 8.850,00 7.080,00 5.900,00 4.720,00
1643-1785 14.200,00 12.070,00 10.650,00 8.520,00 7.100,00 5.680,00
1786-1928 16.700,00 14.195,00 12.525,00 10.020,00 8.350,00 6.680,00
1929-2071 20.500,00 17.425,00 15.375,00 12.300,00 10.250,00 8.200,00
2072-2214 26.500,00 22.525,00 19.875,00 15.900,00 13.250,00 10.600,00
2215-2357 33.600,00 28.560,00 25.200,00 20.160,00 16.800,00 13.440,00
2358-2500 41.300,00 35.105,00 30.975,00 24.780,00 20.650,00 16.650,00
2501-2642 49.500,00 42.075,00 37.125,00 29.700,00 24.750,00 19.800,00
2643-2785 57.800,00 49.130,00 43.350,00 34.680,00 28.900,00 23.120,00
2786-2928 66.600,00 56.610,00 49.950,00 39.960,00 33.300,00 26.640,00
2929-3071 75.700,00 64.345,00 56.775,00 45.420,00 37.850,00 30.280,00
3072-3357 85.300,00 72.205,00 63.975,00 51.180,00 42.650,00 34.120,00
3358-3642 95.900,00 81.515,00 71.925,00 57.540,00 47.950,00 38.360,00
3643-3929 107.900,00 91.715,00 80.925,00 64.740,00 53.950,00 43.160,00
≥ 3930 112.900,00 95.965,00 84.675,00 67.740,00 56.450,00 45.160,00

(1). α) Πάνω από 15 έτη (πριν από το 1988)
β) Προέλευση απο Ο.Δ.Δ.Υ.
       γ) Για Ε.Ι.Χ. αυτ/το ειδικά διασκευασμένο για τη χρησιμοποίηση (οδήγηση του ή για την μεταφορά με αυτό αναπήρων με αναπηρία 67% και πάνω. Μείωση 40%
(2). α) Σε περίπτωση κυριότητας ΕΙΧ αυτ/του πάνω από 10 έτη από συνταξιούχο ηλικίας πάνω από 60 ετών που αποκτά εισοδήματα αποκλειστικά από συντάξεις ή και από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας.
       β) Η δαπάνη με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ που εχει εκτελωνιστεί τα έτη 1998 ή 1999 με μειωμένους δασμούς λόγω μετοικεσίας του ιδιοκτήτη. Μείωση 50%
(3). Ε.Ι.Χ. Αντίκες εφόσον έχουν παρέλθει πάνω από 30 έτη (πριν από 1972) από το έτος κατασκευής τους και διαθέτουν πιστοποιητίκο αυθεντικότητας.Μείωση 60%.

 

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση το μήκος και τα έτη νηολόγισης μηχανοκίνητων ή μεικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης
Μήκος σκάφους Μέχρι και 5 έτη (1998-2002) Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη Μείωση 10% (1993-1997) Πάνω από 10 Μείωση 20% (πριν 1993)
μέχρι 8 μέτρα 10.500,00 9.450,00 8.400,00
πάνω από 8 και μέχρι 10 μέτρα 19.000,00 17.100,00 15.200,00
πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα 27.800,00 25.020,00 22.240,00
πάνω από 12 και μέχρι 14 μέτρα 37.200,00 33.480,00 29.760,00
πάνω από 14 και μέχρι 16 μέτρα 47.500,00 42.750,00 38.000,00
πάνω από 16 και μέχρι 18 μέτρα 58.900,00 53.010,00 47.120,00
πάνω από 18 και μέχρι 20 μέτρα 72.100,00 64.890,00 57.680,00
πάνω από 20 και μέχρι 22 μέτρα 87.400,00 78.660,00 69.920,00
πάνω από 22 και μέχρι 24 μέτρα 105.000,00 94.500,00 84.000,00
πάνω από 24 και μέχρι 26 μέτρα 125.000,00 112.500,00 100.000,00
πάνω από 26 και μέχρι 28 μέτρα 147.900,00 133.110,00 118.320,00
πάνω από 28 και μέχρι 30 μέτρα 174.000,00 156.600,00 139.200,00
πάνω από 30 και μέχρι 32 μέτρα 203.600,00 183.240,00 162.880,00

 

Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο φόρου
7.400,00 0% 0 7.400,00 0
1.000,00 5% 50,00 8.400,00 50,00
5.000,00 15% 750,00 13.400,00 800,00
10.000,00 30% 3.000,00 23.400,00 3.800,00
Υπερβάλλον 40%
Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για μισθούς και συντάξεις
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο φόρου
8.400,00 0% 0 8.400,00 0
5.000,00 15% 750,00 13.400,00 750,00
10.000,00 30% 3.000,00 23.400,00 3.750,00
Υπερβάλλον 40%
Μειώσεις Φόρου

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα, για το φορολογούμενο που τον βαρύνουν τέκνα, μειώνεται ως εξής:
α) Ενενήντα (90,00) ευρώ όταν έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
β) Εκατόν πέντε (105,00) ευρώ για κάθε τέκνο του, όταν έχει δύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν.
γ) Διακόσια πέντε (205,00) ευρώ για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν.
δ) Διακόσια σαράντα (240,00) ευρώ για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των τέκνων που τον βαρύνουν, για κάθε τέκνο το ποσό των 240,00 ευρώ προσαυξάνεται κατά 30,00 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα από το τέταρτο. Δηλαδή φορολογούμενος που βαρύνεται με έξη (6) τέκνα θα έχει μείωση φόρου 1.800,00 ευρώ (6 Χ 300,00).
Για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς και συντάξεις), εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απόκτησε το εισόδημα αυτό στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνει σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, τα ως άνω ποσά μείωσης του φόρου προσαυξάνονται με τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε τέκνο που βαρύνει το φορολογούμενο.
Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για το φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό των παραπάνω μειώσεων, ολόκληρο το ποσό των μειώσεων ή η διαφορά που προκύπτει, μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.
Εάν το συνολικό ποσό των μειώσεων για τα τέκνα και την παραμεθόριο περιοχή, είναι μεγαλύτερο από το φόρο που προκύπτει, με βάση τη φορολογική κλίμακα, για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.
Το ποσό που απομένει ύστερα από τις ανωτέρω μειώσεις, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.

Scroll to Top
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο