Δηλώσεις Οικονομικό έτος 2012

Ημερομηνίες Κατάθεσης Φ.Δ. 2012
Κατηγορίες Καταλυτική Ημερομηνία Α.Φ.Μ.
Εταιρίες Ο.Ε, Ε.Ε, κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λ.π., καθώς και αστικές κερδοσκοπικές ή μη, εταιρίες ανεξάρτητα της κατηγορίας βιβλίων που τηρούν Μέχρι 30 Απριλίου ΟΛΑ
Α.Ε, Ε.Π.Ε και επιχειρήσεις
με βιβλία Γ’κατηγορίας
Μέχρι 10 Μαΐου ΟΛΑ
Γεωργικά Εισοδήματα ή Εισόδημα από εκμίσθωση ή Δωρεάν παραχώρηση Γεωργικής γης Μέχρι 15 Ιουνίου ΟΛΑ
Εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρία με βιβλία Α΄Β΄Γ΄ κατηγορίας καθώς και Αντιπρόσωποι, Πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών, Συγγραφείς, Εφημεριδοπώλες Μέχρι 15 Ιουνίου ΟΛΑ
Εισοδήματα από Μισθωτές υπηρεσίες και συνταξιούχοι, Αμοιβές αξιωματικών ή κατώτερα πληρώματα εμπορικών πλοίων, Αλλοδαπής, Κατοίκων εξωτερικού Μέχρι 15 Ιουνίου ΟΛΑ
Ε9 Φυσικών και Νομικών προσώπων Μέχρι 31 Ιουλίου ΟΛΑ
Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση τα κυβικά εκατοστά και τα έτη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου
Κυβικ.εκατ. Μέχρι και 5 έτη (2007-2011) Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2002-2006) Πάνω από 10
Μέχρι 1200 4.000,00 2.800,00 2.000,00
1300 4.600,00 3.220,00 2.300,00
1400 5.200,00 3.640,00 2.600,00
1500 5.800,00 4.060,00 2.900,00
1600 6.400,00 4.480,00 3.200,00
1700 7.000,00 4.900,00 3.500,00
1800 7.600,00 5.320,00 3.800,00
1900 8.200,00 5.740,00 4.100,00
2000 8.800,00 6.160,00 4.400,00
2100 9.700,00 6.790,00 4.850,00
2200 10.600,00 7.420,00 5.300,00
2300 11.500,00 8.050,00 5.750,00
2400 12.400,00 8.680,00 6.200,00
2500 13.300,00 9.310,00 6.650,00
2600 14.200,00 9.940,00 7.100,00
2700 15.100,00 10.570,00 7.550,00
2800 16.000,00 11.200,00 8.000,00
2900 16.900,00 11.830,00 8.450,00
3000 17.800,00 12.460,00 8.900,00
3100 19.000,00 13.300,00 9.500,00
3200 20.200,00 14.140,00 10.100,00
3300 21.400,00 14.980,00 10.700,00
3400 22.600,00 15.820,00 11.300,00
3500 23.800,00 16.660,00 11.900,00

 

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση το μήκος και τα έτη νηολόγισης μηχανοκίνητων ή μεικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης
Μήκος σκάφους Μέχρι και 5 έτη (2007-2011) Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2002-2006) Πάνω από 10
7 μέτρα 12.000,00 10.200,00 8.400,00
8 μέτρα 15.000,00 12.750,00 10.500,00
9 μέτρα 17.000,00 14.450,00 11.900,00
10 μέτρα 19.000,00 16.150,00 13.300,00
11 μέτρα 26.500,00 22.525,00 18.550,00
12 μέτρα 34.000,00 28.900,00 23.800,00
13 μέτρα 49.000,00 41.650,00 34.300,00
14 μέτρα 64.000,00 54.400,00 44.800,00
15 μέτρα 79.000,00 67.150,00 55.300,00
16 μέτρα 101.500,00 86.275,00 71.050,00
17 μέτρα 124.000,00 105.400,00 86.800,00
18 μέτρα 146.500,00 124.525,00 102.550,00
19 μέτρα 176.500,00 150.025,00 123.550,00
20 μέτρα 206.500,00 175.525,00 144.550,00
21 μέτρα 236.500,00 201.025,00 165.550,00
22 μέτρα 266.500,00 226.525,00 186.550,00
23 μέτρα 316.500,00 269.025,00 221.550,00
24 μέτρα 366.500,00 311.525,00 256.550,00
25 μέτρα 416.500,00 354.025,00 291.550,00

 

Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο φόρου
5.000,00 0% 0,00 5.000,00 0,00
7.000,00 10% 700,00 12.000,00 700,00
4.000,00 18% 720,00 16.000,00 1.420,00
10.000,00 25% 2.500,00 26.000,00 3.920,00
14.000,00 35% 4.900,00 40.000,00 8.820,00
20.000,00 38% 7.600,00 60.000,00 16.420,00
40.000,00 40% 16.000,00 100.000,00 32.420,00
Άνω των 100.000,00 45%

Αφορολόγητο ποσό ύψους 9.000,00 ευρώ, διατηρούν οι κάτωθι εφ’ όσον το δηλωθέν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό δεν υπερβαίνει τις 9.000,00 ευρώ:
α.) Οι νέοι ηλικίας έως και 30 ετών.
β.) Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών.
γ.) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
δ.) Οι συνταξιούχοι ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν, Π.χ. εάν φορολογούμενος έχει δύο τέκνα το αφορολόγητο του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) διαμορφώνεται στα 9.000, εάν έχει τρία τέκνα το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 12.000, εάν έχει τέσσερα τέκνα το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 15.000 κ.ο.κ.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου.
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.
Η Μη προσκόμιση του απαραίτητου ποσού αποδείξεων (25% εισοδήματος) επισύρει την απώλεια του αφορολόγητου ποσού.
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ η έκπτωση σε ποσοστό 1,5% μέχρι του ποσού των 118,00 ευρώ εφόσον η δήλωση υποβάλλεται μέσω διαδικτύου.
Για τους κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας εισοδήματος (5.000,00 ευρώ), φορολογείται πλέον με συντελεστή 10%. Δεν εφαρμόζεται για κατοίκους των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους.

Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος μικρών νησιών (πληθυσμού κάτω των 3.100)
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο φόρου
7.500,00 0% 0,00 7.500,00 0,00
4.500,00 10% 450,00 12.000,00 450,00
4.000,00 18% 720,00 16.000,00 1.170,00
10.000,00 25% 2.500,00 26.000,00 3.670,00
14.000,00 35% 4.900,00 40.000,00 8.570,00
20.000,00 38% 7.600,00 60.000,00 16.170,00
40.000,00 40% 16.000,00 100.000,00 32.170,00
Άνω των 100.000,00 45%

 

Μειώσεις Φόρου

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά περίπτωση ως εξής:
1. Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη ,μείωση φόρουσε ποσοστό 10% μη δυνάμενη να υπερβεί τις 3.000,00 ευρώ.
2. Μισθώματα κύριας κατοικίας, μισθώματα για παιδιά που σπουδάζουν, φροντιστήρια, μείωση φόρουσε ποσοστό 10%. το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000,00 ευρώ, συνεπώς το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100,00 ευρώ.
3. Καταβαλλόμενοι τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας από 1/1/2011 εως 31/12/2011, μείωση φόρου με ποσοστό 10% στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου έως 200.000,00 ευρώ και επιφάνεια έως 120 τ.μ.
4. Διατροφή που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη,μείωση φόρου σε ποσοστό 10%.Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα 1.500,00 ευρώ.
5. Ασφάλιστρα ζωής, μείωση φόρου σε ποσοστό 10%. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000,00 ευρώ κατά συνέπεια μέγιστη μείωση φόρου 300,00 ευρώ.
6. Αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό καύσιμο κ.λπ., μείωση φόρου σε ποσοστό 10%. Το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000,00 ευρώ κατά συνέπεια μέγιστη μείωση φόρου 300,00 ευρώ.
7. Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,μείωση φόρου σε ποσοστό 10%.
8. Κατάργηση της έκπτωσης για την υποβολή της δήλωσης μέσω διαδικτύου.
Το ποσό που απομένει ύστερα από τις μειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.

Απαιτούμενες Δαπάνες ανα Εισόδημα

Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται στο 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωση του.

 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ
1.000,00 250,00 21.000,00 5.250,00 42.000,00 10.500,00
1.500,00 375,00 22.000,00 5.500,00 43.000,00 10.750,00
2.000,00 500,00 23.000,00 5.750,00 44.000,00 11.000,00
3.000,00 750,00 24.000,00 6.000,00 45.000,00 11.250,00
4.000,00 1.000,00 25.000,00 6.250,00 46.000,00 11.500,00
5.000,00 1.250,00 26.000,00 6.500,00 47.000,00 11.750,00
6.000,00 1.500,00 27.000,00 6.750,00 48.000,00 12.000,00
7.000,00 1.750,00 28000,00 7.000,00 49.000,00 12.250,00
8.000,00 2.000,00 29.000,00 7.250,00 50.000,00 12.500,00
9.000,00 2.250,00 30.000,00 7.500,00 51.000,00 12.750,00
10.000,00 2.500,00 31.000,00 7.750,00 52.000,00 13.000,00
11.000,00 2.750,00 32.000,00 8.000,00 53.000,00 13.250,00
12.000,00 3.000,00 33.000,00 8.250,00 54.000,00 13.500,00
13.000,00 3.250,00 34.000,00 8.500,00 55.000,00 13.750,00
14.000,00 3.500,00 35.000,00 8.750,00 56.000,00 14.000,00
15.000,00 3.750,00 36.000,00 9.000,00 57.000,00 14.250,00
17.000,00 4.250,00 38.000,00 9.500,00 59.000,00 14.750,00
18.000,00 4.500,00 39.000,00 9.750,00 60.000,00 15.000,00
19.000,00 4.750,00 40.000,00 10.000,00
20.000,00 5.000,00 41.000,00 10.250,00
Scroll to Top
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο