Δηλώσεις Οικονομικό έτος 2014

Ημερομηνίες Κατάθεσης Φ.Δ. 2014
Καταλυτική Ημερομηνία Α.Φ.Μ.
Υποβολή Εντύπου Ε1 έως 30 Ιουλίου 2014 ΟΛΑ
Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση τα κυβικά εκατοστά και τα έτη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου
Κυβικ.εκατ. Μέχρι και 5 έτη (2009-2013) Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2004-2008) Πάνω από 10
Μέχρι 1200 4.000,00 2.800,00 2.000,00
1300 4.600,00 3.220,00 2.300,00
1400 5.200,00 3.640,00 2.600,00
1500 5.800,00 4.060,00 2.900,00
1600 6.400,00 4.480,00 3.200,00
1700 7.000,00 4.900,00 3.500,00
1800 7.600,00 5.320,00 3.800,00
1900 8.200,00 5.740,00 4.100,00
2000 8.800,00 6.160,00 4.400,00
2100 9.700,00 6.790,00 4.850,00
2200 10.600,00 7.420,00 5.300,00
2300 11.500,00 8.050,00 5.750,00
2400 12.400,00 8.680,00 6.200,00
2500 13.300,00 9.310,00 6.650,00
2600 14.200,00 9.940,00 7.100,00
2700 15.100,00 10.570,00 7.550,00
2800 16.000,00 11.200,00 8.000,00
2900 16.900,00 11.830,00 8.450,00
3000 17.800,00 12.460,00 8.900,00
3100 19.000,00 13.300,00 9.500,00
3200 20.200,00 14.140,00 10.100,00
3300 21.400,00 14.980,00 10.700,00
3400 22.600,00 15.820,00 11.300,00
3500 23.800,00 16.660,00 11.900,00
4000 29.800,00 20.860,00 14.900,00
4500 35.800,00 25.060,00 17.900,00
5000 41.800,00 29.260,00 20.900,00

 

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση το μήκος και τα έτη νηολόγισης μηχανοκίνητων ή μεικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης
Μήκος σκάφους Μέχρι και 5 έτη (2009-2013) Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2004-2008) Πάνω από 10
7 μέτρα 12.000,00 10.200,00 8.400,00
8 μέτρα 15.000,00 12.750,00 10.500,00
9 μέτρα 18.000,00 15.300,00 12.600,00
10 μέτρα 21.000,00 17.850,00 14.700,00
11 μέτρα 28.500,00 24.225,00 19.950,00
12 μέτρα 36.000,00 30.600,00 25.200,00
13 μέτρα 51.000,00 43.350,00 35.700,00
14 μέτρα 66.000,00 56.100,00 46.200,00
15 μέτρα 81.000,00 68.850,00 56.700,00
16 μέτρα 103.500,00 87.975,00 72.450,00
17 μέτρα 126.000,00 107.100,00 88.200,00
18 μέτρα 148.500,00 126.225,00 103.950,00
19 μέτρα 178.500,00 151.725,00 124.950,00
20 μέτρα 208.500,00 177.225,00 145.950,00
21 μέτρα 238.500,00 202.725,00 166.950,00
22 μέτρα 268.500,00 228.225,00 187.950,00
23 μέτρα 318.500,00 270.725,00 222.950,00
24 μέτρα 368.500,00 313.225,00 257.950,00
25 μέτρα 418.500,00 355.725,00 292.950,00

 

Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου , ταχύπλοα και μη
Ολικό μήκος Ποσό δαπάνης
Μέχρι 5 μέτρα 4.000,00
Πάνω από 5 μέτρα Προστίθενται 2.000,00 ευρώ ανά μέτρο
Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους

   Θεσπίζεται νέα κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους αποτελούμενη από τρία (3) κλιμάκια (αντί των 8 που ίσχυαν) με ανώτερο συντελεστή 42% ο οποίος εφαρμόζεται για εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ (αντί του 45% που εφαρμοζόταν για εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ), η οποία έχει ως εξής:

 
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο φόρου
25.000,00 22% 5.500,00 25.000,00 5.500,00
17.000,00 32% 5.440,00 42.000,00 10.940,00
Υπερβάλλον 42%

Με την ανωτέρω κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων φορολογούνται τα παρακάτω εισοδήματα:
– Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης (Πίνακας 4Α και από πίνακα Ζ κωδικοί 389-390, 391-392)
– Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 45 και συμπληρώνουν τους κωδικούς 307-308
– Η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών, όταν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία.
– Ειδικά για τη χρήση 2013 (οικον. έτος 2014) το καθαρό εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. Τα δηλωθέντα εισοδήματα από ατομική γεωργική επιχείρηση φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, αλλά αυτοτελώς, δηλαδή το εισόδημα αυτό δεν συναθροίζεται, με το τυχόν εισόδημα από μισθούς και συντάξεις για να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος. Για το εισόδημα όμως αυτό υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης του φόρου. Επίσης, στην περίπτωση που φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από γεωργικές επιχειρήσεις θα υπολογίζεται ο συνολικός φόρος που προκύπτει από το άθροισμα των φόρων των δύο επιμέρους εισοδημάτων (μισθωτές και γεωργικά), και μετά θα εφαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου βάσει των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 με την προσκόμιση αποδείξεων. Διευκρινίζεται ότι το γεωργικό εισόδημα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης (πίνακας 4Β και από πίνακα Ζ κωδ. 463-464) φορολογείται αυτοτελώς, με την κλίμακα των μισθωτών. Η διαμόρφωση του καθαρού γεωργικού εισοδήματος του πίνακα 4Β, γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γινόταν μέχρι το οικ. έτος 2013, δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.2238/1994. Το άρθρο 42 καταργείται για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2014 και μετά.

 

Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος από ατομική εμπορική επιχείρηση και από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος

   Θεσπίζεται νέα κλίμακα για εισοδήματα από ατομική εμπορική επιχείρηση και από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Στην κλίμακα αυτή δεν περιλαμβάνονται εισοδήματα από ατομική γεωργική επιχείρηση:

 
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο φόρου
50.000,00 26% 13.000,00 50.000,00 13.000,00
Υπερβάλλον 33%

   Επισημαίνεται ότι για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και εφόσον το εισόδημα της δραστηριότητας αυτής (από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέριο επάγγελμα) δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. (Η περίπτωση αυτή θα συνεχίσει να ισχύει βάση της παραγρ. 2 άρθρου 29 ν. 4172/2013).

Αντικειμενική Δαπάνη Κύριας Κατοικίας
Επιφάνεια Τιμή ζώνης έως 2.799,00 ευρώ Τιμή ζώνης από 2.800,00 έως 4.999,00 ευρώ (Προσαύξηση κατά 40%) Τιμή ζώνης πάνω από 5.000,00 ευρώ (Προσαύξηση κατά 70%)
Τα πρώτα 80 τ.μ. 40,00 56,00 68,00
Τα επόμενα από 81 έως 120 τ.μ. 65,00 91,00 110,50
Τα επόμενα από 121 έως 200 τ.μ. 110,00 154,00 187,00
Τα επόμενα από 201 έως 300 τ.μ. 200,00 280,00 340,00
Πάνω από 300 τ.μ. 400,00 560,00 680,00
Βοηθητικοί χώροι γενικά 40,00 56,00 68,00

 

Συμπληρωματικός Φόρος

Στο ακαθάριστο πόσο από ακίνητα επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμιση τοις εκατό (1,5%).
Περαιτέρω επιβάλλεται αυξημένο ποσό συμπληρωματικού φόρου το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 3% στο ακαθάριστο εισόδημα από: ακίνητα-κατοικίες άνω των 300 τμ., επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις.
Διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες δεν φορολογούνται αυτοτελώς με την ανωτέρω κλίμακα αλλά αθροίζονται για να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος.

Απαιτούμενες Δαπάνες ανα Εισόδημα

Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομίσθούν, ορίζεται στο 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου ( μόνο μισθωτού ή συνταξιούχου ) που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωση του.

 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ
1.000,00 250,00 21.000,00 5.250,00
1.500,00 375,00 22.000,00 5.500,00
2.000,00 500,00 23.000,00 5.750,00
3.000,00 750,00 24.000,00 6.000,00
4.000,00 1.000,00 25.000,00 6.250,00
5.000,00 1.250,00 26.000,00 6.500,00
6.000,00 1.500,00 27.000,00 6.750,00
7.000,00 1.750,00 28000,00 7.000,00
8.000,00 2.000,00 29.000,00 7.250,00
9.000,00 2.250,00 30.000,00 7.500,00
10.000,00 2.500,00 31.000,00 7.750,00
11.000,00 2.750,00 32.000,00 8.000,00
12.000,00 3.000,00 33.000,00 8.250,00
13.000,00 3.250,00 34.000,00 8.500,00
14.000,00 3.500,00 35.000,00 8.750,00
15.000,00 3.750,00 36.000,00 9.000,00
16.000,00 4.000,00 37.000,00 9.250,00
17.000,00 4.250,00 38.000,00 9.500,00
18.000,00 4.500,00 39.000,00 9.750,00
19.000,00 4.750,00 40.000,00 10.000,00
20.000,00 5.000,00 41.000,00 10.250,00
42.000,00 10.500,00
Scroll to Top
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο