Έναρξη Εργασιών

Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης

 • Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης ή ιδιόχρησης ή δωρεάν παραχώρησης και ηλεκτρονική επικαιροποίηση του από τον ιδιοκτήτη και τον μισθωτή.
 • Προεγγραφή σε Ασφαλιστικό φορέα ( ΟΑΕΕ/ ΤΣΑΥ / ΤΣΜΕΔΕ κτλ.) ή απαλλαγή από αυτόν ή απογραφικό δελτίο για ήδη εγγεγραμμένους στο εν λόγω ταμείο.
 • Προεγγραφή επιμελητηρίου (Επαγγελματικό / Βιοτεχνικό / Οικονομικό κτλ.).
 • Πτυχίο / Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όταν χρειάζεται ).
 • Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου. ( Αστυνομία / Δήμος ….), εφ’ όσον απαιτείται.
 • Άδεια υγειονομικού όπου απαιτείται.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Προσωπική παρουσία ή πληρεξούσιο.
 • Φορολογική ενημερότητα (εφόσον υπάρχει ήδη Α.Φ.Μ.) ή λήψη Α.Φ.Μ.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί πρώτης έναρξης δραστηριότητας ή περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων από παλαιότερες και ενεργείς δραστηριότητες.
 • Δήλωση έναρξης εργασιών ( Μ2 ) και Μεταβολής ατομικών στοιχείων ( Μ1 ) πλήρως συμπληρωμένα. ( μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες ).
 • Αυτοψία χώρου ( έδρας ), από τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Φ.Τ.Μ. (*) ή πρόγραμμα Φ.Τ.Μ. με Η/Υ, για λιανικές συναλλαγές. Επικαιροποίηση αυτού μέσω ηλεκτρονικού συστήματος taxis.
 • Κατασκευή σφραγίδας επιχείρησης ( Σφράγιση και αρίθμηση Στοιχείων ).
 • Βιβλιάριο Υγείας και Άδεια από τον ΕΦΕΤ ( Εργοδότη και Εργαζομένων ) για επαγγέλματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ( π.χ. Κυλικείο / φούρνος / εστιατόριο / κομμωτήριο κτλ.).

(*) Φορολογική Ταμειακή Μηχανή

 

Έναρξη Εταιρικής Επιχείρησης, μέσω υπηρεσίας μιας στάσης – ΓΕΜΗ

 • Σύνταξη καταστατικού σύστασης της εταιρίας.
 • Μισθωτήριο επικαιροποιημένο στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS.
 • Προεγγραφές μελών της εταιρείας στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο.
 • Ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες μελών.
 • Άδεια λειτουργίας του χώρου και άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου χρειάζεται.
 • Συμπληρωμένα-υπογεγραμμένα έντυπα δήλωσης έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου ( Μ3 ), σχέσεων φορολογουμένου ( Μ7 ) και μελών μη φυσικού προσώπου ( Μ8 ).
 • Φωτοαντίγραφα Α.Τ. Μελών.
 • Κατάθεση των ανωτέρων εγγράφων , από τον διαχειριστή της υπό ίδρυσης εταιρίας, στην υπηρεσία μιας στάσης ΓΕΜΗ (βρίσκεται στον χώρο του εκάστοτε Επιμελητηρίου).
 • Μετά την ολοκλήρωση της έναρξης από το ΓΕΜΗ, προχωράμε στην αγορά και επικαιροποίηση της ΦΤΜ η προγράμματος Η/Υ.

 

Έναρξη Υποκαταστήματος – Εκθεσιακού χώρου

 • Μισθωτήριο ή βεβαίωση ιδιοκτησίας του χώρου (επικαιροποιημένο στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΑΧΙS από τον ιδιοκτήτη) ή συμφωνητικό χρήσης και αποδεικτικό πληρωμής ενοικίου για εκθεσιακό χώρο.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα ταμείου (Ο.Α.Ε.Ε. κτλ.).
 • Ταμειακή ενημερότητα επιμελητηρίου.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα Ι.Κ.Α.
 • Δήλωση μεταβολών.
 • Κατασκευή σφραγίδας υποκαταστήματος.
 • Γνωστοποίηση πιθανής χρήσης ειδικών στοιχείων και βιβλίων υποκαταστήματος

Έναρξη Κοινωνίας Κληρονόμων Αστικού Δικαίου

 • Σύσταση κοινωνίας θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. Προθεσμία έναρξης ένας μήνας.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης.
 • Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών.
 • Εγγραφή των κληρονόμων στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
 • Δήλωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου ( Μ3 ), σχέσεων φορολογούμενου ( Μ7 ) και μελών μη φυσικού προσώπου ( Μ8 ).

 

Έναρξη Κοινοπραξιών

 • Σύσταση κοινοπραξίας – για συγκεκριμένο έργο – θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ.
 • Μισθωτήριο ή συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης, επικαιροποιημένο στο σύστημα Taxisnet.
 • Ασφαλιστικές ενημερότητες των μελών.
 • Δήλωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου ( Μ3 ), σχέσεων φορολογούμενου ( Μ7 ) και μελών μη φυσικού προσώπου ( Μ8 ).

Έναρξη Αστικών Εταιριών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

 • Καταστατικό δημοσιευμένο στο Πρωτοδικείο.
 • Μισθωτήριο ή  συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης, επικαιροποιημένο στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS.
 • Απαλλακτικό από τον ΟΑΕΕ.
 • Δήλωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου ( Μ3 ) και σχέσεων φορολογούμενου ( Μ7 ).

Έναρξης Φυσικού Προσώπου Αλλοδαπού

 • Μισθωτήριο επικαιροποιημένο στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS.
 • Εγγραφή στο αρμόδιο Ασφαλιστικό φορέα ( ΟΑΕΕ/ ΤΣΑΥ / ΤΑΙΣΥΤ κ.λπ.).
 • Εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο (Επαγγελματικό / Βιοτεχνικό / Οικονομικό κ.λπ.).
 • Φωτοτυπία διαβατηρίου.
 • Επίσημη μετάφραση διαβατηρίου.
 • Άδεια διαμονής, για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας,  για κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για κατοίκους χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δήλωση έναρξης εργασιών ( Μ2 ) και Μεταβολής ατομικών στοιχείων ( Μ1 ) πλήρως συμπληρωμένα.
 • Για αλλοδαπούς τρίτων χωρών, χρειάζεται τραπεζικός λογαριασμός με κατατεθειμένο ποσό 60.000,00 ευρώ.
Scroll to Top
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο