Υπηρεσίες

Λογιστικά

 • Ενημέρωση – τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων Β’ κατηγορίας (απλογραφικά) και Γ’ κατηγορίας (διπλογραφικά) , στο γραφείο μας ή και στην έδρα σας
 • Καταχώρηση ή έλεγχος καταχωρημένων παραστατικών
 • Προβλέψεις αποτελεσμάτων
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές -συναλλαγές με τρίτες χώρες – intrastat
 • Μελέτη και προτάσεις για μείωση κόστους
 • Σύνταξη ισολογισμού και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως
 • Επίβλεψη – παρακολούθηση ή και έλεγχος λογιστηρίων
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών με το δημόσιο και τις τράπεζες
 • Δωρεάν λογισμικό, πλήρη μηχανοργάνωση, δυνατότητα πρόσβασης στο πρόγραμμα τόσο από το γραφείο μας όσο και από το γραφείο σας ή από οποιοδήποτε σημείο επιθυμείτε, μέσω ίντερνετ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οποιοδήποτε λογιστικό-φοροτεχνικό θέμα σας απασχολεί
 • Ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο
 • Καθημερινή παρακολούθηση φορολογικών-οικονομικών υποχρεώσεων φυσικών & νομικών προσώπων με πολύ χαμηλό ετήσιο κόστος (ειδικά εάν είστε ιδιώτης σας συνιστούμε να μας ζητήσετε αυτή την υπηρεσία)
 • Υποστήριξη σε νέους λογιστές και νεοσύστατα λογιστικά γραφεία

Φορολογικά

 • Φορολογικές δηλώσεις (Φυσικών – Νομικών προσώπων)
 • Φορολογία εισοδήματος ( επαγγελματιών – εταιρειών – ιδιωτών)
 • Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων εισοδήματος Ε1 – Ε2 – Ε3 – Ε5 – Φ01 010 κλπ.
 • Δηλώσεις ακινήτων Ε9, αρχικές, διορθωτικές, συμπληρωματικές
 • Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια
 • Συστάσεις εταιρειών, ενάρξεις εργασιών και επιτηδεύματος, μεταβολές, διακοπές εργασιών, λύσεις και εκκαθαρίσεις
 • ΕΝΦΙΑ (Φόρος επί των ακινήτων)
 • Φ.Μ.Α.Π. ( Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας )
 • Φ.Π.Α. ( Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ) περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις
 • Φ.Μ.Υ. ( Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών ) δηλώσεις περιοδικές και οριστικές Δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου 20%, αμοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις ( πελατών – προμηθευτών ), μηνιαίες – τριμηνιαίες και ετήσιες
 • Επίλυση και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Σύνταξη και κατάθεση φορολογικών δηλώσεων μέσω προγράμματος TAXIS ή χειρόγραφα στη ΔΟΥ σε ειδικές περιπτώσεις
 • Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ΤΑΧΙS
 • Υποβολή αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης/πετρελαίου, καθώς και επίδομα τέκνων
 • Εκτυπώσεις από TAXIS

Εργατικά

 • Πλήρης μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Έκδοση μισθολογικών-μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Έκδοση αποδείξεων πληρωμών μισθοδοσίας
 • Ενημέρωση λογιστικών άρθρων
 • Υποβολή ΑΠΔ – καταστάσεων ΙΚΑ
 • Προσλήψεις – Απολύσεις – Μεταβολές – Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Βιογραφικά σημειώματα
 • Επιλογή ιδανικού υποψήφιου για τη θέση που θέλετε να καλύψετε στην επιχείρηση σας
 • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, απαραίτητες πριν προχωρήσετε για πρώτη φορά σε πρόσληψη προσωπικού
Scroll to Top
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο