Κανονικά ισχύει το εργόσημο για εργάτες γης από 01/01/2017

Σε χθεσινό σεμινάριο που παρακολουθήσαμε από την EpsilonNet με τον δικηγόρο κο Δημήτρη Μπούρλο μας ενημέρωσε ότι παρά τη φήμη που κυκλοφόρησε το τελευταίο καιρό τα εργόσημα για εργάτες γης συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά και από 01/01/2017.

Για τους εργάτες γης που υπάγονται στις ασφαλιστικές διατάξεις του Ο.Γ.Α. θα ασφαλίζονται με την παρακράτηση ποσού που αντιστοιχεί στο 10% της αναγραφόμενης αμοιβής του εργοσήμου.

Οι ημέρες ασφάλισης των εργατών γης στον Ο.Γ.Α. υπολογίζονται ανά έτος και θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα της εξόφλησής τους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες ασφάλισης κάθε έτους, υπολογίζονται με βάση τα ποσά ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν κατά το συγκεκριμένο έτος, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία του ασφαλισμένου.

Οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε έτους εξοφλούνται από τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί, εντός του έτους, από τα εργόσημα του απασχολούμενου. Αν τα παρακρατηθέντα ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση του συνόλου των μηνών ασφάλισης καταβάλλονται οι υπόλοιπες οφειλόμενες εισφορές όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ολόκληρο το έτος

Οι εργάτες γης που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος (έχουν εντός του έτους τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας υπολογισθείσες σύμφωνα με το Νόμο) υποχρεούνται στην εξόφληση του συνόλου των εισφορών του έτους. Εάν τα παρακρατούμενα εντός του έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών ολόκληρου του έτους, καταβάλλουν τις υπόλοιπες οφειλόμενες εισφορές, υποχρεωτικά, με την ειδική ειδοποίηση που αποστέλλεται από τον ΟΓΑ, στις αρχές του επόμενου έτους.

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ μέχρι 5 μήνες το έτος

Για τους εργάτες γης με χρόνο ασφάλισης κάτω των έξι (6) μηνών ετησίως, για τους οποίους τα παρακρατηθέντα εντός του έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των μηνών ασφάλισης του έτους, ισχυροί μήνες ασφάλισης θεωρούνται μόνο οι εξοφλημένοι μήνες και δεν αναζητούνται από τον ΟΓΑ οι εισφορές για τους υπόλοιπους μήνες του έτους. Οι εισφορές αυτές μπορούν να εξοφληθούν μόνο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου.

Πλεονάζουσες, παρακρατηθείσες με εργόσημο, ασφαλιστικές εισφορές

Ποσά εισφορών που έχουν παρακρατηθεί με εργόσημο δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

Επίσης, τυχόν πλεονάζουσες ανά έτος παρακρατηθείσες εισφορές δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος, ούτε συμψηφίζονται με οφειλόμενες εισφορές ή άλλες οφειλές του απασχολούμενου στον ΟΓΑ. Ο ασφαλισμένος όμως κατατάσσεται, αυτεπαγγέλτως, σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία – τη μεγαλύτερη δυνατή – εφόσον οι παρακρατηθείσες εισφορές επαρκούν για την εξόφληση των εισφορών μεγαλύτερης κατηγορίας.

Υπολογισμός των ημερών εργασίας

Για τον υπολογισμό των ημερών εργασίας των ανωτέρω προσώπων λαμβάνεται υπόψη το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, που ισχύει για εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών και άνω.

Έλεγχος ασφαλιστικών προϋποθέσεων

Ο ΟΓΑ θα προβαίνει, όπου κρίνει απαραίτητο, σε έλεγχο για την απασχόληση των εργατών γης και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης με εφαρμογή των διατάξεων περί εργοσήμου, δεν έχει απασχοληθεί ως εργάτης γης, οι βάσει των εργοσήμων του υπολογισθείσες ημέρες εργασίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη για ασφάλισή του στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης οι δε παρακρατηθείσες μέσω εργοσήμου εισφορές, δεν θα επιστρέφονται.

Ο απασχολούμενος έχει την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων του επί του προβλεπόμενου από την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) εργοσήμου.

Αμοιβή και εισφορές, που έχουν καταβληθεί με εργόσημο επί του οποίου δεν έχουν συμπληρωθεί ορθά και πλήρως τα στοιχεία του απασχολούμενου, δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν.

Παρακαλούνται οι Ανταποκριτές ΟΓΑ να ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους, στους οποίους θα πρέπει επιπλέον να επισημαίνουν ότι:

α) Η έκδοση – εξαργύρωση εργοσήμου από το ίδιο άτομο δεν θα λαμβάνεται υπόψη, για την ασφάλισή του στον ΟΓΑ.

β) θα ελέγχονται οι περιπτώσεις έκδοσης – εξαργύρωσης μέσα σε μία μέρα, ποσού εργοσήμου που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας.

Επίσης, παρακαλούνται να ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, εάν εντοπίζουν περιπτώσεις προσώπων που αμείβονται με εργόσημο ενώ δεν απασχολούνται ως εργάτες γης.

Χορήγηση – θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.22 παρ.3 του Ν. 3863/2010 , οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης για να δικαιούνται βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας – υπολογισθείσες σύμφωνα με τις διατάξεις περί εργοσήμου – το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Συνεπώς βιβλιάριο υγείας, για το έτος 2015, δικαιούνται οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης εφόσον:

• Έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας μέσα στο έτος 2014.

• Πραγματοποιήσουν 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας μέσα στο έτος 2015.

• Έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας μέσα στο προηγούμενο δωδεκάμηνο. Ως προηγούμενο δωδεκάμηνο εννοείται το χρονικό διάστημα των προηγούμενων δώδεκα μηνών από τον μήνα που ζητείται η θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο