Πότε οι αγρότες δικαιούνται αφορολόγητο

Τελευταία συζητείται εντόνως να ανοίξει ο κωδικός 037/038 του Εντύπου 1, καθώς είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα. Γιατί; Όλο το προηγούμενο διάστημα καλλιεργήθηκε η πεποίθηση ότι όλοι οι αγρότες (είτε συνταξιούχοι, είτε υπάλληλοι (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) θα έχουν αφορολόγητο. Κάτι που δυστυχώς δεν ισχύει.

 Ο Ν. 4389/27.05.16, με το άρθρο 65 (σ.σ.: ορισμός του κατ’ επάγγελμα αγρότη), τροποποιεί την §1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/10 αναγράφοντας τα κάτωθι:

«α) Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του, και

αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

β) Η υποπερίπτωση βα’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«βα) Είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται με μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του».

γ) Η υποπερίπτωση βγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«βγ) Είναι ασφαλισμένος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα».

Τα παραπάνω κριτήρια είναι σωρευτικά, απαιτείται δηλαδή να ισχύουν ταυτόχρονα όλα, αλλιώς δεν έχει ο αγρότης αφορολόγητο για τα αγροτικά του εισοδήματα.

Στον ίδιο νόμο στο άρθρο 44 (ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος), έχουμε:

3. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4172/ 2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστηριότητα».

β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4172/ 2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα». Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα στους φορολογουμένους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων (ΑΑΔΕ) αντλεί στοιχεία του 2015 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να προκύπτουν θέματα όπως:

α. Κάποιοι να δικαιούνται το αφορολόγητο σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα του 2016, αλλά να μην το δικαιούνται με αυτά του 2015.

β. Κάποιοι να δικαιούνται με τα δεδομένα του 2015, αλλά να μην το δικαιούνται με αυτά του 2016. Και σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η ανακοίνωση ότι ο κωδικός 037/038 θα ανοίξει, δηλαδή θα δοθεί το δικαίωμα να «κλικάρει» ο λογιστής και κατ’ επέκταση να δικαιούται ή όχι το αφορολόγητο ο φορολογούμενος.

Θα συστήσω μόνο προσοχή, γιατί σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση, αλλιώς δεν αλλάζει τίποτε.

Γιώργος Παπαδημητρίου

Φοροτεχνικός, πρόεδρος ΣΕΕΛΦΟ Καρδίτσας, μέλος ΓΣ ΠΟΦΕΕ, γ.γ. ΓΕΟΦΙΝ, οικονομικός επόπτης ΕΒΕ Καρδίτσας

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο