Δηλώσεις Φορολογικό έτος 2015

Ο όρος Φορολογικό έτος αντικαθιστά την έννοια οικονομικό έτος ( εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2015 εως 31/12/2015 )

Ημερομηνίες Κατάθεσης Φ.Δ.
Καταλυτική Ημερομηνία Α.Φ.Μ.
Υποβολή Εντύπου Ε1 έως 30 Απριλίου 2016 ΟΛΑ

Οι κρίσιμες ημερομηνίες:
30 Απριλίου 2016: Λήξη προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
31 Μαΐου 2016: Καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος.
31 Ιουλίου 2016: Καταβολή της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος.
30 Σεπτεμβρίου 2016: Καταβολή της τρίτης δόσης του φόρου εισοδήματος.

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση τα κυβικά εκατοστά και τα έτη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου
Κυβικ.εκατ. Μέχρι και 5 έτη (2011-2015) Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2006-2010) Πάνω από 10
Μέχρι 1200 4.000,00 2.800,00 2.000,00
1300 4.600,00 3.220,00 2.300,00
1400 5.200,00 3.640,00 2.600,00
1500 5.800,00 4.060,00 2.900,00
1600 6.400,00 4.480,00 3.200,00
1700 7.000,00 4.900,00 3.500,00
1800 7.600,00 5.320,00 3.800,00
1900 8.200,00 5.740,00 4.100,00
2000 8.800,00 6.160,00 4.400,00
2100 9.700,00 6.790,00 4.850,00
2200 10.600,00 7.420,00 5.300,00
2300 11.500,00 8.050,00 5.750,00
2400 12.400,00 8.680,00 6.200,00
2500 13.300,00 9.310,00 6.650,00
2600 14.200,00 9.940,00 7.100,00
2700 15.100,00 10.570,00 7.550,00
2800 16.000,00 11.200,00 8.000,00
2900 16.900,00 11.830,00 8.450,00
3000 17.800,00 12.460,00 8.900,00
3100 19.000,00 13.300,00 9.500,00
3200 20.200,00 14.140,00 10.100,00
3300 21.400,00 14.980,00 10.700,00
3400 22.600,00 15.820,00 11.300,00
3500 23.800,00 16.660,00 11.900,00
4000 29.800,00 20.860,00 14.900,00
4500 35.800,00 25.060,00 17.900,00
5000 41.800,00 29.260,00 20.900,00

 

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση το μήκος και τα έτη νηολόγισης μηχανοκίνητων ή μεικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης
Μήκος σκάφους Μέχρι και 5 έτη (2011-2015) Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2006-2010) Πάνω από 10
7 μέτρα 12.000,00 10.200,00 8.400,00
8 μέτρα 15.000,00 12.750,00 10.500,00
9 μέτρα 18.000,00 15.300,00 12.600,00
10 μέτρα 21.000,00 17.850,00 14.700,00
11 μέτρα 28.500,00 24.225,00 19.950,00
12 μέτρα 36.000,00 30.600,00 25.200,00
13 μέτρα 51.000,00 43.350,00 35.700,00
14 μέτρα 66.000,00 56.100,00 46.200,00
15 μέτρα 81.000,00 68.850,00 56.700,00
16 μέτρα 103.500,00 87.975,00 72.450,00
17 μέτρα 126.000,00 107.100,00 88.200,00
18 μέτρα 148.500,00 126.225,00 103.950,00
19 μέτρα 178.500,00 151.725,00 124.950,00
20 μέτρα 208.500,00 177.225,00 145.950,00
21 μέτρα 238.500,00 202.725,00 166.950,00
22 μέτρα 268.500,00 228.225,00 187.950,00
23 μέτρα 318.500,00 270.725,00 222.950,00
24 μέτρα 368.500,00 313.225,00 257.950,00
25 μέτρα 418.500,00 355.725,00 292.950,00
Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου , ταχύπλοα και μη
Ολικό μήκος Ποσό δαπάνης
Μέχρι 5 μέτρα 4.000,00
Πάνω από 5 μέτρα Προστίθενται 2.000,00 ευρώ ανά μέτρο

 

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος διακρίνει τις κάτωθι κατηγορίες εισοδήματος:

    1.  Εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις

    2.  Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

    3.  Εισόδημα από κεφάλαιο (ακίνητα και κινητές αξίες)

    4.  Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Κάθε κατηγορία εισοδήματος υπόκειται σε διαφορετική φορολόγηση, είτε με αναλογικό συντελεστή είτε με προοδευτική κλίμακα.

     1. Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους

   Ισχύει η ίδια με πέρυσι κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους με εξαίρεση τη μισθωτή εργασία των αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων του Εμπορικού Ναυτικού- αποτελούμενη από τρία (3) κλιμάκια με ανώτερο συντελεστή 42% ο οποίος εφαρμόζεται για εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ, η οποία έχει ως εξής:

 
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο φόρου
25.000,00 22% 5.500,00 25.000,00 5.500,00
17.000,00 32% 5.440,00 42.000,00 10.940,00
Υπερβάλλον 42%

Με την ανωτέρω κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων φορολογούνται τα παρακάτω εισοδήματα:
– Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης.
– Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 45 και συμπληρώνουν τους κωδικούς 307-308.
– Η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών, όταν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία.

     2. Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

   Εδώ εντάσσεται το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, από γεωργικές επιχειρήσεις, από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και κάθε άλλης πηγής.

 
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο φόρου
50.000,00 26% 13.000,00 50.000,00 13.000,00
Υπερβάλλον 33%

   Επισημαίνεται ότι:
Α) Για τα Φυσικά Πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1/1/2013 και για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του ΠΡΩΤΟΥ κλιμακίου, μειώνεται κατά 50% (γίνεται 13% ), εφόσον το ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδημά τους από Επιχειρηματική δραστηριότητα ΔΕΝ Ξεπερνά τις 10.000,00 ευρώ.
Β) Για τα εισοδήματα – Κέρδη από Ατομική Αγροτική Επιχείρηση ο φορολογικός συντελεστής είναι 13% .

     3. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από ακίνητη περιουσία (ενοίκια)

Εως και 12.000,00 φορολογικός συντελεστής = 11%
Πάνω από 12.000,00 φορολογικός συντελεστής = 33%

 

Αντικειμενική Δαπάνη Κύριας Κατοικίας
Επιφάνεια Τιμή ζώνης έως 2.799,00 ευρώ Τιμή ζώνης από 2.800,00 έως 4.999,00 ευρώ (Προσαύξηση κατά 40%) Τιμή ζώνης πάνω από 5.000,00 ευρώ (Προσαύξηση κατά 70%)
Τα πρώτα 80 τ.μ. 40,00 56,00 68,00
Τα επόμενα από 81 έως 120 τ.μ. 65,00 91,00 110,50
Τα επόμενα από 121 έως 200 τ.μ. 110,00 154,00 187,00
Τα επόμενα από 201 έως 300 τ.μ. 200,00 280,00 340,00
Πάνω από 300 τ.μ. 400,00 560,00 680,00
Βοηθητικοί χώροι γενικά 40,00 56,00 68,00

Το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης προσαυξάνεται κατά 20% για τις ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο 50% της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης.

 

Απαιτούμενες Δαπάνες ανα Εισόδημα

Ο κωδικός υπάρχει αλλά δεν θα συμπληρωθεί καθώς θα παραμείνει ανενεργός. Όμως για εφέτος το αφορολόγητο ισχύει για όλους τους δικαιούχους χωρίς την προσκόμιση των αποδείξεων.
1. Κωδικός για αποδείξεις: Παραμένει, στον πίνακα 7 στην 4η σελίδα, ο κωδικός 049 στον οποίο τα προηγούμενα χρόνια οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ανέγραφαν τη συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που είχαν συγκεντρώσει προκειμένου να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ. Ο κωδικός 049 διατηρείται μεν στο έντυπο αλλά θα είναι ανενεργός. Αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός αυτός δεν θα είναι δυνατό να συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης. Ωστόσο οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα έχουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ αλλά χωρίς να απαιτείται να εμφανίσουν δαπάνες με αποδείξεις.
2. Ανείσπρακτα ενοίκια: Στον πίνακα 4Δ2, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, έχει προστεθεί ο κωδικός 125-126 για την αναγραφή των ανείσπρακτων ενοικίων, ώστε τα ποσά αυτά να μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τα αναγράψουν ξεχωριστά και να μην φορολογηθούν γι’ αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην φορολογηθούν φέτος τα ανείσπρακτα ενοίκια είναι έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
Επίσης οι ιδιοκτήτες με ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να τα δηλώσουν εκτός από το έντυπο Ε1 και στο έντυπο Ε2 ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για να μην φορολογηθούν φέτος για τα εισοδήματα αυτά είναι έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Ας δούμε αναλυτικά τις αλλαγές που περιλαμβάνουν τα δύο έντυπα της εφορίας και συγκεκριμένα το Ε2 και το Ε3.
Mεταβάλλονται οι τελευταίες στήλες και οι επιμέρους κατηγορίες ακινήτων αναφέρονται συνολικά ως ακίνητη περιουσία, ενώ η διάκριση γίνεται ανάλογα με το είδος της μίσθωσης στις παρακάτω στήλες:
1. για την εκμίσθωση – υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
2. για την δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας και
3. για την ιδιοχρησιμοποίηση ακίνητης περιουσίας Προστίθεται επιπλέον μια στήλη (16) για την αναγραφή των ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας βάσει αγωγής, διαταγής πληρωμής (παρ.4 άρθρο 39 Ν.4172/2013)

Ποιοι θα δουν φέτος «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά

Με την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά φόρου για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2015 σε σχέση με πέρυσι. Ειδικότερα «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά θα δουν:
• Ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένη προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Συγκεκριμένα η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έχει αυξηθεί για τα εισοδήματα του 2015 από 55% σε 75% ενώ για τα εισοδήματα του 2016 εκτοξεύεται στο 100%. Στους φορολογούμενους που θα επιβαρυνθούν περιλαμβάνονται και όσοι αμείβονται με «μπλοκάκια».
• Αγρότες. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που θα πληρώσουν το 2016 με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αυξάνεται από το 55% στο 75%.
• Φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. Τα φυσικά πρόσωπα που το 2015 απέκτησαν εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο εξαιτίας της αναδρομικής αύξησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ποιοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση και ποιοι εξαιρούντα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ:
Φορολογούμενοι 18 ετών και άνω. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι δεν έχουν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ) εφόσον φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών ή φίλων.

Scroll to Top
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο