Δηλώσεις Οικονομικό έτος 2011

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση τα κυβικά εκατοστά και τα έτη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου
Κυβικ.εκατ. Μέχρι και 5 έτη (2006-2010) Πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη (2001-2005) Πάνω από 10 έτη
1000 3.000,00 2.100,00 1.500,00
1200 3.000,00 2.100,00 1.500,00
1400 3.600,00 2.520,00 1.800,00
1500 3.900,00 2.730,00 1.950,00
1600 4.200,00 2.940,00 2.100,00
1.700 4.500,00 3.150,00 2.250,00
1800 4.800,00 3.360,00 2.400,00
1900 5.100,00 3.570,00 2.550,00
2000 5.400,00 3.780,00 2.700,00
2100 5.900,00 4.130,00 2.950,00
2200 6.400,00 4.480,00 3.200,00
2300 6.900,00 4.830,00 3.450,00
2400 7.400,00 5.180,00 3.700,00
2500 7.900,00 5.533,00 3.950,00
2600 8.400,00 5.880,00 4.200,00
2700 8.900,00 6.230,00 4.450,00
2800 9.400,00 6.580,00 4.700,00
2900 9.900,00 6.930,00 4.950,00
3000 10.400,00 7.280,00 5.200,00
3100 11.100,00 7.770,00 5.550,00
3200 11.800,00 8.260,00 5.900,00
3300 12.500,00 8.750,00 6.250,00
3400 13.200,00 9.240,00 6.600,00
3500 13.900,00 9.730,00 6.950,00

 

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση το μήκος και τα έτη νηολόγισης μηχανοκίνητων ή μεικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης
Μήκος σκάφους Μέχρι και 5 έτη (2006-2010) Πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη (2001-2005) Πάνω από 10 έτη
7 μέτρα 8.000,00 6.800,00 5.600,00
8 μέτρα 10.000,00 8.500,00 7.000,00
9 μέτρα 12.000,00 10.200,00 8.400,00
10 μέτρα 14.000,00 11.900,00 9.800,00
11 μέτρα 19.000,00 16.150,00 13.300,00
12 μέτρα 24.000,00 20.400,00 16.800,00
13 μέτρα 34.000,00 28.900,00 23.800,00
14 μέτρα 44.000,00 37.400,00 30.800,00
15 μέτρα 54.000,00 45.900,00 37.800,00
16 μέτρα 69.000,00 58.650,00 48.300,00
17 μέτρα 84.000,00 71.400,00 58.800,00
18 μέτρα 99.000,00 84.150,00 69.300,00
19 μέτρα 119.000,00 101.150,00 83.300,00
20 μέτρα 139.000,00 118.150,00 97.300,00
21 μέτρα 159.000,00 135.150,00 111.300,00
22 μέτρα 179.000,00 152.150,00 125.300,00
23 μέτρα 214.000,00 181.900,00 149.800,00
24 μέτρα 249.000,00 211.650,00 174.300,00
25 μέτρα 284.000,00 241.400,00 198.800,00

 

Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο φόρου
12.000,00 0% 0,00 12.000,00 0,00
4.000,00 18% 720,00 16.000,00 720,00
6.000,00 24% 1.440,00 22.000,00 2.160,00
4.000,00 26% 1.040,00 26.000,00 3.200,00
6.000,00 32% 1.920,00 32.000,00 5.120,00
8.000,00 36% 2.880,00 40.000,00 8.000,00
20.000,00 38% 7.600,00 60.000,00 15.600,00
40.000,00 40% 16.000,00 100.000,00 31.600,00
Υπερβάλλον 45%

Το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει το απαραίτητο ποσό αποδείξεων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών. (πίνακας Απαιτούμενες Δαπάνες ανά Εισόδημα)
Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία. Π.χ. εάν φορολογούμενος έχει δύο τέκνα το αφορολόγητο του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) διαμορφώνεται στα 15.000, εάν έχει τρία τέκνα το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 23.500, εάν έχει τέσσερα τέκνα το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 25.500 κ.ο.κ.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου.
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.

Συμπληρωματικός Φόρος

Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμιση τοις εκατό (1,5%).
Περαιτέρω επιβάλλεται αυξημένο ποσό συμπληρωματικού φόρου το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 3% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, εφόσον η επιφάνεια καθεμιάς από αυτές υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα.
Το αυξημένο αυτό ποσοστό συμπληρωματικού φόρου επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμισθωμένες κατοικίες.
Το ποσό αυτό του συμπληρωματικού φόρου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου.

 

Μειώσεις Φόρου

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά περίπτωση ως εξής:
1.ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και μέχρι του ποσού που προβλέπεται αντίστοιχα για :
   α) έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης κωδ. 047-048,
   β) δαπάνη καταβαλλόμενου μισθώματος κωδ. 811 έως 823 καθώς και του ποσού της δαπάνης διδάκτρων για φροντιστήρια εκπαιδευτικών μαθημάτων ή ξένων γλωσσών κωδ. 079 έως 085,
   γ) τόκοι στεγαστικού δανείου που έχει συναφθεί από 1/1/03 και μετά κωδ. 055-056,
   δ) δαπάνη που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. κωδ. 073 – 074.
   ε) Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον το οποίο επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη (κωδ. 089-090),
 στ) δαπάνες που καταβάλλει για δωρεές, χορηγίες κ.τ.λ. κωδ. 057 έως 062,
   ζ) δαπάνες που καταβάλλει σε δικηγόρους κωδ. (041 – 042).
2. Κατά ποσοστό 10% στις δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου κωδ. (087 – 088).
    Επίσης, για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς και συντάξεις), εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απόκτησε το εισόδημα αυτό στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, το ποσό του φόρου μειώνεται με εξήντα (60,00) ευρώ για κάθε τέκνο που βαρύνει.
Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για το φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώσεων 1α, β, δ και η μείωση λόγω παραμεθορίου που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν , τότε ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.
Αν το συνολικό ποσό των μειώσεων είναι μεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον φορολογούμενο και τη σύζυγο του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.
Το ποσό που απομένει ύστερα από τις μειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.

Απαιτούμενες Δαπάνες ανα Εισόδημα

Για ατομικό εισόδημα άνω των σαράντα οχτώ χιλιάδων “48.000” ευρώ, οι απαιτούμενες δαπάνες είναι δώδεκα χιλιάδες “12.000” ευρώ και οι δηλούμενες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες “15.000”ευρώ ατομικά ή τριάντα χιλιάδες “30.000” ευρώ για οικογένεια.

 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ
6.000,00 0,00 21.000,00 3.900,00 36.000,00 8.400,00
7.000,00 700,00 22.000,00 4.200,00 37.000,00 8.700,00
8.000,00 800,00 23.000,00 4.500,00 38.000,00 9.000,00
9.000,00 900,00 24.000,00 4.800,00 39.000,00 9.300,00
10.000,00 1.000,00 25.000,00 5.100,00 40.000,00 9.600,00
11.000,00 1.100,00 26.000,00 5.400,00 41.000,00 9.900,00
12.000,00 1.200,00 27.000,00 5.700,00 42.000,00 10.200,00
13.000,00 1.500,00 28.000,00 6.000,00 43.000,00 10.500,00
14.000,00 1.800,00 29.000,00 6.300,00 44.000,00 10.800,00
15.000,00 2.100,00 30.000,00 6.600,00 45.000,00 11,100,00
16.000,00 2.400,00 31.000,00 6.900,00 46.000,00 11.400,00
17.000,00 2.700,00 32.000,00 7.200,00 47.000,00 11.700,00
18.000,00 3.000,00 33.000,00 7.500,00 48.000,00 12.000,00
19.000,00 3.300,00 34.000,00 7.800,00
20.000,00 3.600,00 35.000,00 8.100,00
Scroll to Top
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο