Δηλώσεις Οικονομικό έτος 2004

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση τα κυβικά εκατοστά και τα έτη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου
Κυβικ.εκατ. Μέχρι και 5 έτη (1999-2003) Πάνω από 5 έτη. Μείωση 15% (1994-1998) Πάνω από 10 μέχρι και 15 έτη. Μείωση 25% (1989-1993) (1) Μείωση 40% (2) Μείωση 50% (3) Μείωση 60%
929-1071 4.800,00 4.080,00 3.600,00 2.880,00 2.400,00 1.920,00
1072-1214 6.100,00 5.185,00 4.575,00 3.660,00 3.050,00 2.440,00
1215-1357 8.000,00 6.800,00 6.000,00 4.800,00 4.000,00 3.200,00
1358-1500 9.900,00 8.415,00 7.425,00 5.940,00 4.950,00 3.960,00
1501-1642 11.800,00 10.030,00 8.850,00 7.080,00 5.900,00 4.720,00
1643-1785 14.200,00 12.070,00 10.650,00 8.520,00 7.100,00 5.680,00
1786-1928 16.700,00 14.195,00 12.525,00 10.020,00 8.350,00 6.680,00
1929-2071 20.500,00 17.425,00 15.375,00 12.300,00 10.250,00 8.200,00
2072-2214 26.500,00 22.525,00 19.875,00 15.900,00 13.250,00 10.600,00
2215-2357 33.600,00 28.560,00 25.200,00 20.160,00 16.800,00 13.440,00
2358-2500 41.300,00 35.105,00 30.975,00 24.780,00 20.650,00 16.650,00
2501-2642 49.500,00 42.075,00 37.125,00 29.700,00 24.750,00 19.800,00
2643-2785 57.800,00 49.130,00 43.350,00 34.680,00 28.900,00 23.120,00
2786-2928 66.600,00 56.610,00 49.950,00 39.960,00 33.300,00 26.640,00
2929-3071 75.700,00 64.345,00 56.775,00 45.420,00 37.850,00 30.280,00
3072-3357 85.300,00 72.205,00 63.975,00 51.180,00 42.650,00 34.120,00
3358-3642 95.900,00 81.515,00 71.925,00 57.540,00 47.950,00 38.360,00
3643-3929 107.900,00 91.715,00 80.925,00 64.740,00 53.950,00 43.160,00
≥ 3930 112.900,00 95.965,00 84.675,00 67.740,00 56.450,00 45.160,00

(1). α) Πάνω από 15 έτη (πριν από το 1988).
       β) Προέλευση απο Ο.Δ.Δ.Υ.
γ)
Για Ε.Ι.Χ. αυτ/το ειδικά διασκευασμένο για τη χρησιμοποίηση (οδήγηση του ή για την μεταφορά με αυτό αναπήρων με αναπηρία 67% και πάνω. Μείωση 40%.
(2). α) Σε περίπτωση κυριότητας ΕΙΧ αυτ/του πάνω από 10 έτη από συνταξιούχο ηλικίας πάνω από 60 ετών που αποκτά εισοδήματα αποκλειστικά από συντάξεις ή και από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας.
       β) Η δαπάνη με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ που εχει εκτελωνιστεί τα έτη 1998 ή 1999 με μειωμένους δασμούς λόγω μετοικεσίας του ιδιοκτήτη. Μείωση 50%.
(3). Ε.Ι.Χ. Αντίκες εφόσον έχουν παρέλθει πάνω από 30 έτη (πριν από 1972) από το έτος κατασκευής τους και διαθέτουν πιστοποιητίκο αυθεντικότητας.Μείωση 60%.

 

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση το μήκος και τα έτη νηολόγισης μηχανοκίνητων ή μεικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης
Μήκος σκάφους Μέχρι και 5 έτη (1999-2003) Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη Μείωση 10% (1994-1998) Πάνω από 10 Μείωση 20% (πριν 1994)
μέχρι 8 μέτρα 21.000,00 18.900,00 16.800,00
πάνω από 8 και μέχρι 10 μέτρα 38.000,00 34.200,00 30.400,00
πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα 55.600,00 50.040,00 44.480,00
πάνω από 12 και μέχρι 14 μέτρα 74.400,00 66.960,00 59.520,00
πάνω από 14 και μέχρι 16 μέτρα 95.000,00 85.500,00 76.000,00
πάνω από 16 και μέχρι 18 μέτρα 117.800,00 106.020,00 94.240,00
πάνω από 18 και μέχρι 20 μέτρα 144.200,00 129.780,00 115.360,00
πάνω από 20 και μέχρι 22 μέτρα 174.800,00 157.320,00 139.840,00
πάνω από 22 και μέχρι 24 μέτρα 210.000,00 189.000,00 168.000,00
πάνω από 24 και μέχρι 26 μέτρα 250.000,00 225.000,00 200.000,00
πάνω από 26 και μέχρι 28 μέτρα 295.800,00 266.220,00 236.640,00
πάνω από 28 και μέχρι 30 μέτρα 348.000,00 313.200,00 278.400,00
πάνω από 30 και μέχρι 32 μέτρα 407.200,00 366.480,00 325.760,00
≥ 32 μέτρα 455.400,00 409.860,00 364.320,00

 

Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος Μισθωτών και Συνταξιούχων
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο φόρου
10.000,00 0% 0 10.000,00 0
3.400,00 15% 510,00 13.400,00 510,00
10.000,00 30% 3.000,00 23.400,00 3.510,00
Υπερβάλλον 40%
Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος Μη Μισθωτών – Επαγγελματιών
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο φόρου
8.400,00 0% 0 8.400,00 0
5.000,00 15% 750,00 13.400,00 750,00
10.000,00 30% 3.000,00 23.400,00 3.750,00
Υπερβάλλον 40%
Μειώσεις Φόρου

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα (α) ή (β) κατά περίπτωση μειώνεται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και μέχρι του ποσού που προβλέπεται αντίστοιχα για :
α) έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης κωδ. 051-052
β) δαπάνη καταβαλλόμενου μισθώματος κωδ. 811 έως 827 καθώς και του ποσού της δαπάνης διδάκτρων για φροντιστήρια εκπαιδευτικών μαθημάτων ή ξένων γλωσσών κωδ. 079 έως 085
γ) τόκοι στεγαστικού δανείου που συνάφθηκε από 1/1/03 κωδ. 055-056
δ) ετήσιο οικογενειακών δαπανών κωδ. 075 και
ε) για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς και συντάξεις), εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απόκτησε το εισόδημα αυτό στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, τα ως άνω ποσά μείωσης του φόρου προσαυξάνονται με τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε τέκνο που βαρύνει το φορολογούμενο.
Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για το φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώσεων α, β, δ και ε που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν , τότε ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.
Αν το συνολικό ποσό των μειώσεων είναι μεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον φορολογούμενο και τη συζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.
Το ποσό που απομένει ύστερα από τις μειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.

Scroll to Top
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο